Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek – Coloré
Általános Szerződési Feltételek - Coloré

Az Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett www.colore.hu internetes cím alatti weboldal és online áruház igénybevételére

1. Bevezető

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tárgya az Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság mint szolgáltató („Szolgáltató”, „Infinety” vagy „Infinety Invest”) és a Szolgáltató által a www.colore.hu internetes cím alatti weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó („Ügyfél”, a Szolgáltató és az Ügyfél együttesen: „Felek”) között termékek és szolgáltatások értékesítése tárgyában megkötött jogügyletek feltételeinek szabályozása.

1.2. A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”) szerinti szolgáltatónak minősül.

1.3. A Szolgáltató adatai:

 • A Szolgáltató neve: Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A Szolgáltató székhelye és levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-176429
 • A Szolgáltató adószáma: 24669267-2-41
 • A Szolgáltató telefonszáma: +36 (1) 326 0065
 • A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@infinety.hu
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe: SURIEL Kft., 1161 Budapest, Gusztáv utca 71.
 • Online áruház elérhetősége: www.colore.hu

2. Az ÁSZF alkalmazása, hatálya

2.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülő Ügyfél, mind a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén alkalmazni kell azzal, hogy a fogyasztóra vonatkozó eltérő rendelkezéseket a jelen ÁSZF 10. pontja tartalmazza.

2.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató az általa működtetett, www.colore.hu internetes cím alatti weboldalon („Weboldal”) található elektronikus áruházon („Online áruház”) keresztül nyújt, valamint a Felek között a Szolgáltató által az Online áruházban értékesített valamennyi termék és szolgáltatás eladása tárgyában létrejött kereskedelmi ügyletre, függetlenül attól, hogy a termékeket és szolgáltatásokat a Szolgáltató saját maga szerzi be és közvetlenül értékesíti, vagy a Szolgáltató a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek („Partner”) termékei és szolgáltatásai értékesítésének közvetítését végzi. Az ÁSZF hatálya minden, jelen pontban meghatározott jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, függetlenül attól, hogy azok teljesítésére részben vagy egészben Magyarországon vagy külföldön, a Szolgáltató által közvetlenül vagy közreműködője által kerül sor. Az Online áruházban történő vásárlásra az („Ekertv.”) rendelkezései irányadók.

2.3. A Szolgáltató kizárja az Ügyfél bármely szerződési feltételeinek a Weboldalon nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, illetve az Online áruház használatával létrejövő jogügyletre való alkalmazását. Az Ügyfél ilyen szerződési feltételei kizárólag akkor válnak ezen jogügyletek részévé, ha azokat a Szolgáltató előzetesen írásban kifejezetten elfogadta.

2.4. A Szolgáltató kizárja a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatában megegyezésen alapulva egymás között kialakított szokás és gyakorlat Felek között létrejövő jogügyletre történő alkalmazását, azok nem válnak a jogügylet tartalmává. Ennek megfelelően a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése nem kerül alkalmazásra a Felek között létrejövő jogügyletek tekintetében.

2.5. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető és tanulmányozható a Weboldalon. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a Szolgáltató az Ügyfelet a módosításról a módosított ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 7 (hét) nappal.

2.6. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

3. Megrendelés és szerződéskötés

3.1. Az Ügyfél a termékeket és szolgáltatásokat kizárólag a Weboldalon elérhető Online áruház használata útján rendelheti meg. Az Online áruházban történő vásárláshoz a Weboldalon regisztráció szükséges.

3.2. A termékek az oldalon a kiválasztást követően a megrendeléshez szükséges azonosító, számlázási és szállítási adatok megadásával rendelhetők meg. A vásárlás megkezdéséhez a Tagság menüpontra kell kattintani (vagy közvetlenül felkeresni https://colore.hu/tagsag menüpontot), ahol a termék kiválasztását követően a „Megnézem” feliratra kell kattintani. . Ezt követően a felhasználó a termék oldalra jut, ahol megerősítheti kiválasztását a „Megvásárlom” feliratra történő kattintással. A következő oldalon az alábbi adatok megadása szükséges a rendelés folytatásához: Vevő adatai és számlázási címe (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési dátum), amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a megfelelő dobozra kattintva megadható a számlázási címtől eltérő szállítási cím (név, telefonszám, cím). Az adatok megadását követően megjegyzés írható a megrendeléshez. A megrendelés véglegesítést a „Megvásárlom” gombfunkcióra kattintva lehet elvégezni. A megrendelés után egy ellenőrő oldal jön be, ahol az Ügyfél ellenőrizheti az adatait, és a „Megrendelés megerősítése” gomb megnyomásával véglegesítheti a megrendelését. Bankkártyás fizetés esetén a gomb megnyomását követően a bankkártyás fizetést biztosító Barion oldalára kerül átirányításra az Ügyfél, ahol a kártyaadatok megadásával tud fizetni. A vásárlást követően a Barion oldaláról visszaírányításra kerül a https://colore.hu domainre, ahol a vásárlást megerősítő üzenetet láthatja.

3.3. A megrendelést az Online áruház informatikai rendszere csak akkor fogadja be, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, a megrendelés folyamata során, annak megerősítését megelőzően hibaüzenetet kap az Online áruház informatikai rendszerétől.

3.4. A megrendeléssel az Ügyfél egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-et – így különösen annak 10. pontjában foglalt tájékoztatást – a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt elfogadja, valamint a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és a Szolgáltatónak a Weboldalon elérhető Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

3.5. A Szolgáltató a termék megrendelésének megérkezését követően a megrendelést e-mail útján haladéktalanul – de legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül – visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazolás tartalmazza a Felek megjelölését, az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat, a megrendelésnek az Online áruház informatikai rendszere által generált azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt termék megjelölését és mennyiségét, a vételárat, a szállítási címet, ha van a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget.

3.6. Ha az Ügyfél hibát észlel a visszaigazolásban szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, annak a jelen ÁSZF-ben közölt ügyfélszolgálati elérhetőségei valamelyikén.

3.7. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a jelen ÁSZF 3.5. pontja szerinti visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül a szerződéses kötelezettség alól. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a megrendelésből, a visszaigazolásból (ideértve az elektronikusan elmentett vásárlási adatokat is) és a jelen ÁSZF-ből áll azzal, hogy a jelen ÁSZF a szerződés olyan lényeges eleme, amely nélkül a Felek között szerződés nem jön létre. Amennyiben az Ügyfél nevében és képviseletében képviselő jár el (ideértve különösen: az Ügyfél vezető tisztségviselőjét, meghatalmazottját, stb.), az Ügyfél nevében és képviseletében eljáró személy legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg köteles e-mail útján a képviseleti jogosultságát a Szolgáltató felé igazolni azzal, hogy amennyiben ez nem történik meg, vagy a csatolt dokumentumok a képviseleti jogosultságot nem igazolják, akkor a szerződés létrejöttét a Szolgáltató megtagadhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul köteles az Ügyfelet a szerződés létre nem jöttéről tájékoztatni.

3.8. Az Online áruház használata útján kötött, jelen ÁSZF szerinti szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azokat nem iktatja és nem tárolja. A jelen ÁSZF szerinti szerződés nyelve magyar.

3.9. A jelen ÁSZF szerinti szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., valamint az Ekertv. rendelkezései irányadóak. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a jelen ÁSZF szerinti szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Vételár, fizetési feltételek, fizetési határidő

4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék vagy szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely, ha az nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – amennyiben nincs külön feltüntetve – tartalmazza a kiszállítás költségét is. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A Weboldalról az Online áruház használata útján megrendelhető termékek és szolgáltatások vételára változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás az azzal érintett áraknak a Weboldalon való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült vételárától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 vagy 1 Ft összegű vételárra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás vételáron szállítani, hanem jogosult felajánlani az Ügyfél részére a helyes áron történő szállítást annak egyidejű közlésével, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.4. A Szolgáltató által közvetlenül értékesített termékek esetében a vételár megfizetése bankkártyával a Barion rendszerén keresztül történik. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Szolgáltató a számlát a visszaigazolást követően állítja ki és e-mailben küldi meg az Ügyfél részére. A számla tartalmazza a megrendelt termékek tételes felsorolását, külön tételként a szállítási költséget amennyiben az felszámításra került. A Szolgáltató a vételár Ügyfél általi, a jelen pontban foglaltak szerinti megfizetésének megtörténtéig fenntartja a megrendelt terméken a tulajdonjogát és megtagadhatja annak átadását is.

5. A teljesítés helye, ideje, módja

5.1. A Szolgáltató a megrendelt és az Ügyfél által házhoz szállítani kért terméket – amennyiben az Online áruházban az adott termékre vonatkozóan másként nem tünteti fel –házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég közreműködésével a visszaigazolt megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül. Amennyiben az Ügyfél egy újabb megrendelés leadásakor azt jelzi, és arra a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a változtatás a Weboldalon való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.2. A termék minden esetben megfelelően csomagolva kerül átadásra az Ügyfél részére. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a kiszállított, illetve személyesen átvett termék megfelelő-e (ideértve a megrendelt termék és a kiszállított, illetve személyesen átvett termék azonosságát és mennyiségi megfelelőségét). Az Ügyfél a termék hiánytalan és megrendelés szerinti átvételét a szállítólevél szabályszerű aláírásával igazolja.

5.3. Amennyiben a kiszállított termék lényeges hibában nem szenved, az Ügyfél köteles a terméket átvenni. Lényeges hibának az minősül, ha a termék a kiszállítás, illetve személyes átvétel időpontjában rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

5.4. A Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben:

 1. a számla végösszege a termék kiszállításával, illetve személyes átvételével egyidejűleg nem kerül maradéktalanul megfizetésre az Ügyfél által; vagy
 2. az Ügyfél a Szolgáltató által szabályszerűen átadásra felajánlott olyan termék átvételét tagadja meg, amelynek átvételére az 5.3. pont szerint köteles.

6. A hibás teljesítés

6.1. A Szolgáltató a termékek tekintetében jótállást nem vállal.

6.2. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben a következő sorrendben érvényesítheti az alábbi jogokat:

 1. elsősorban kijavítást követelhet;
 2. másodsorban kicserélést követelhet, feltéve, hogy a kijavítás lehetetlen, vagy a kicseréléshez képest a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
 3. harmadsorban megfelelő árleszállítást követelhet vagy elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, jelentéktelen hiba miatt azonban nincsen helye elállásnak.

6.3. A Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos felelőssége a Ptk. 6:152. §-a alapján legfeljebb a termék Szolgáltató részére megfizetett vételárának összegéig terjed azzal, hogy a Szolgáltató a hibás teljesítéssel kapcsolatos felelőssége köréből kizárja az Ügyfél elmaradt hasznáért és a következménykárokért való felelősségét.

6.4. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni, a közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős. A szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján az átadástól számított egy (1) év.

7. A felelősség korlátozása

7.1. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelése során megadott téves adatokért semmilyen formában nem vállal felelősségét, így a hibás adatokból eredő esetleges késedelmes vagy téves teljesítésből eredő károkért sem.

7.2. Az Ügyfél ismeri és elfogadja az elektronikus út használatával kapcsolatos esetleges technikai hibák és bizonytalanságok lehetőségét, így azt is, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek be:

 1. az elektronikus úton küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
 2. az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza az Online áruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 3. bármilyen adatvesztésért;
 4. bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
 5. az elektronikus hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

7.3. A Weboldalon található információk a Szolgáltató által jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.4. A Szolgáltató a Partnereinek az Online áruházban elérhető olyan szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó információkat és tájékoztatást, amelyek értékesítésének közvetítését végzi, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ és tájékoztatás változtatás nélküli közlésével készíti el és teszi közzé, így amennyiben a leírt és a valós termék vagy szolgáltatás (vagy azok minősége) között eltérés mutatkozik, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag az érintett terméket vagy szolgáltatást értékesítő Partnert terheli, feltéve, hogy a Szolgáltató bizonyítja, hogy az információk és tájékoztatás elkészítése és közzététele során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

7.5. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során, annak következtében az Ügyfél oldalán felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

7.6. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél mint a Weboldal használója teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató a Weboldal használóinak magatartásával kapcsolatban teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

7.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más, a Szolgáltatótól független szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.8. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

7.9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a rá irányadó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben az Ügyfélnek a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenysége az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatból eredő jogkövetkezményekért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

7.10. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Vis maior

8.1. A Felek a fellépő sztrájkok és hasonló munkaügyi viták, zavargások, hatósági intézkedések és egyéb előre nem látható és el nem hárítható események („Vis Maior”) időtartama alatt azok terjedelmének mértékéig mentesülnek az egymással szemben a jelen ÁSZF szerinti szerződés alapján fennálló kötelezettségeik teljesítése alól. Amennyiben a Vis Maior a Fél szerződésszegése alatt áll elő, a szerződésszegő Felet a Vis Maior annak előállásának időpontjától kezdve mentesíti a szerződésszegés alól.

8.2. A Vis Maior-ra hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul – az akadályozó körülmények és azok várható időtartamának megadása mellett – írásban értesíteni. Abban az esetben, ha a Vis Maior időtartama a 4 (négy) hónapot meghaladja, a Vis Maior által nem érintett Fél jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől elállni.

9. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

9.1. A Szolgáltató az Ügyfelek tájékoztatása és a panaszkezelés érdekében ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége megegyezik az Eladónak a jelen ÁSZF 1.3. pontja szerinti elérhetőségeivel.

9.2. A Szolgáltató Partnereinek az Online áruházban elérhető olyan szolgáltatásai és termékei tekintetében, amelyek értékesítésének közvetítését a Szolgáltató végzi, a termékek és szolgáltatások felhasználásával, illetve igénybevételével kapcsolatos ügyekben az érintett Partner ügyfélszolgálata jár el az Ügyfelek tájékoztatása és a panaszkezelés iránt.

9.3. Az Ügyfél jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltatóhoz panaszt intézni a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1.3. pontja szerinti elérhetőségein. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

9.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az írásbeli érdemi válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

10. Fogyasztókra vonatkozó eltérő rendelkezések, a fogyasztókkal kötött szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és a teljesítés egyes szabályai

10.1. A jelen fejezetben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha az Ügyfél a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül.

10.2. A fogyasztókkal kötött szerződések esetében a jelen ÁSZF 6. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók.

10.3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti tájékoztatás az alábbi:

 1. A Weboldalon a konkrét termék vagy szolgáltatás melletti leírás tartalmazza a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék vagy szolgáltatás használatára, igénybevételére vonatkozó utasításokat. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék vagy szolgáltatás a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A vásárlás előtt a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a fogyasztónak a Weboldalon található bármely termék vagy szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával, igénybevételével kapcsolatban a Weboldalon közölteknél bővebb információra van szüksége, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. A Weboldalon megjelenített képek esetenként illusztrációk, a termék tényleges kinézete attól eltérhet.
 2. A Szolgáltató neve, székhelyének postai címe, telefonszáma és e-mail címe a jelen ÁSZF 1.3. pontjában található. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató 1.3. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
 3. A jelen ÁSZF szerinti szerződés tárgyát képező termékért járó vételár és – felszámítása esetén – a szállítási költség adóval megnövelt teljes összegét a „TERMÉKEK” rész mutatja. Az itt feltüntetett összegen felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
 4. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz.
 5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez alkalmazott eszköz használatáért emelt díjat nem alkalmaz.
 6. A teljesítés feltételeit, így különösen a fizetési feltéteket, a fuvarozási feltételeket, a teljesítési határidőt a jelen ÁSZF 4-5. pontjai tartalmazzák.
 7. A panaszkezelésre a jelen ÁSZF 9. pontjának rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A megrendelt termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos jogvitában a jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes, vagy más, általa megjelölt szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 8. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 9. A Weboldalon megjelenő adatokat számítógépes szervereken tárolja a Szolgáltató. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 10. Az Online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, a Szolgáltató azonban javasolja a fogyasztó számára, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Elállási jog: A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy e-mail útján) a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1.3. pontjában meghatározott elérhetőségei valamelyikére. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A fogyasztó nem gyakorolhatja a fenti elállási jogát

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;
 2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 3. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az elállás joghatásai:

Ha a fogyasztó eláll a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a fogyasztó a terméket elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó köteles viselni. A Szolgáltató utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem vesz át.

Ha a fogyasztó eláll a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől, akkor a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is, amennyiben felszámításra került (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, mert a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet kapcsán alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékű használat miatt következett be.

11. Szerzői jogok

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármilyen használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF szerinti szerződésre és az annak részét képező jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, annak a nemzetközi kollíziós magánjogi rendelkezéseinek, illetve a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) rendelkezéseinek kizárása mellett.

A Feleknek a jelen ÁSZF szerinti szerződésből és az annak részét képező jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáira az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával elismeri és elfogadja a magyar rendes bíróságok joghatóságát és illetékességét.