Barion Pixel Adatvédelem – Coloré
Adatvédelem - Coloré

I. Bevezetés

 1. Az Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-176429.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint adatkezelő valamennyi adatkezelése – különösen az általa üzemeltett honlapon (https://colore.hu, a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megszerzett személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eksz.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az alábbiakban állapítja meg az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).
 • A jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a következő Honlapon: https://colore.hu.
 • A Szolgáltató a jelen Szabályzattal kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton nyújt. A jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdések az info@infinety.hu e-mail címre történő megküldéssel tehetők fel.

II. Fogalommeghatározások

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • „látogató”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a Honlapot felhasználói azonosítás nélkül látogatja, a Honlap szolgáltatásait nem veszi igénybe, hanem a Honlapot csak böngészés céljából keresi fel (továbbiakban: „Látogató”);
 • „felhasználó”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a Honlap szolgáltatásait igénybe veszi a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint, amelynek mindenkor hatályos változata elérhető a következő Honlapon: http://www.infinety.hu (továbbiakban: „Felhasználó”);
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Látogatóval/Felhasználóval mint érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „személyes adat”: a Látogatóra/Felhasználóra mint érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • „nyilvánosságra hozatal”: a kezelt személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • „közvetlen üzletszerzés”: Grtv. 6. §-a szerinti reklám célú közvetlen megkeresés (továbbiakban: „Közvetlen Üzletszerzés”);
 • „felügyeleti hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu).

III. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően rendezze az Adatkezelő birtokában álló személyes adatok kezelését, feldolgozását és védelmét, figyelembe véve az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban felmerülő speciális kérdéseket is.

IV. A Szabályzat hatálya

 1. Tárgyi hatály

A jelen Szabályzat rendelkezéseit minden, az Adatkezelő birtokában álló olyan információra alkalmazni kell, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik és amely a Honlapon keresztül jut az Adatkezelő birtokába.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, amelyek a jelen Szabályzatban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, illetve az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, amelyekre a Szabályzat hatálya alá tartozó Honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen adatkezelésekre a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Időbeli hatály

A jelen Szabályzat 2020. december 9. napján lép hatályba.

 • A Szabályzat viszonya az Adatkezelő más szabályzataihoz

Az Adatkezelő más szabályzatainak hatályát és érvényességét a jelen Szabályzat nem érinti. Az Adatkezelő egyéb szabályzatait a jelen Szabályzattal összhangban kell értelmezni. Amennyiben az Adatkezelő bármely más szabályzata és a jelen Szabályzat között bármilyen ellentmondás merülne fel valamely adatvédelmi kérdéssel kapcsolatban, úgy a jelen Szabályzat rendelkezései tekintendők irányadónak.

V. Az Adatkezelés elvei

 1. Minden természetes személynek joga van a személyes adatai védelméhez. Az Adatkezelő kizárólag a hatályos magyar és európai uniós szabályozásnak megfelelően, a Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekkel összhangban végez minden olyan adatkezelést, amely a tevékenysége során felmerül.
 2. Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos szabályozással összhangban történjen. Ezeket az intézkedéseket az Adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az Adatkezelő adatkezelése során maradéktalanul betartja az alábbiakban felsorolt adatkezelési elveket:

 • a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét;
 • a célhoz kötöttség elvét: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat a Szolgáltató nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adattakarékosság elvét: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 • a pontosság elvét: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tennie az Adatkezelőnek, annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse;
 • a korlátozott tárolhatóság elvét: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • az integritás és bizalmas jelleg elvét: a személyes adatok kezelését oly módon kell végeznie az Adatkezelőnek, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • az elszámoltathatóság elvét: a fentiekben felsorolt elveknek megfelelő magatartásáért az Adatkezelő felelős, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Az Adatkezelő minden egyes adatkezelés esetén megvizsgálja és azonosítja az adatkezelés jogalapját. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokon automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végez.

VI. A Szolgáltató által kezelt adatcsoportok

 1. Az Adatkezelő a VI./2. – VI./3. pontokban meghatározott adatokat kezeli. Az Adatkezelő üzleti tevékenysége során természetes személyekre vonatkozó olyan adatot nem gyűjt és nem kezel, amely az Általános adatvédelmi rendelet szerinti személyes adatok különleges kategóriájába esne, kivéve, ha a hatályos jogi szabályozás kifejezetten lehetőséget ad rá. A jelen Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvétele előtt az Adatkezelő tájékoztatást ad.
 2. Az Adatkezelő a Látogató/Felhasználó által használt eszköz (pl.: asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb., a továbbiakban: „Eszköz”) internet címét (a továbbiakban: „IP cím”) tárolhatja, valamint cookie-kat (a továbbiakban: „Cookie”) helyezhet el a böngészőjében. Az Adatkezelő a Honlap tekintetében ún. webjelzőket (web beacons) nem alkalmaz. A Honlap külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket tartalmaz.
 3. A Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok:
  1. e-mail cím,
  2. feliratkozás időpontja,
  3. leiratkozás időpontja.

A Honlap látogatása a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele nélkül:

Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlapot annak szolgáltatásai igénybevétele nélkül látogatja, úgy semmilyen személyes adatot nem kell megadnia a Honlap böngészése során. Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlap főoldalát, vagy bármely más, a főoldalától eltérő oldalát látogatja, megnyitja, akkor az Adatkezelő a Látogató/Felhasználó által használt Eszköz IP címét Látogatóhoz/Felhasználóhoz nem köthető (anonim) módon tárolja.

A Honlap látogatása a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével:

Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlap szolgáltatásait igénybe veszi, úgy az Adatkezelő a Látogató/Felhasználó által használt Eszköz IP címét a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során megadott személyes adataihoz hozzárendelten tárolja.

 • Cookie-k elhelyezése a böngészőben

A Honlap látogatása során a Látogató/Felhasználó által a Honlap látogatásához használt Eszköz böngészőjében Cookie-k (felhasználói input, terheléselosztó, látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen Cookie-k) kerülnek elhelyezésre.

A Cookie-t a Látogató/Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a Cookie-k alkalmazását tiltsa. A Cookie-k alkalmazásának tiltásával a Látogató/Felhasználó tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 • Hírlevél küldése

Hírlevél küldése, így különösen elektronikus levelezés (a továbbiakban: „Hírlevél”) vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a „Hírlevél” címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Az Adatkezelő „Hírlevél” küldése során reklámot minden esetben a Felhasználók egyértelmű és kifejezett előzetes hozzájárulása alapján „Hírlevél” útján közöl a felhasználókkal.

A Felhasználó a weboldalon a jobb oldali sávban található Hírlevél elnevezésű dobozban elhelyezett űrlap kitöltésével hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő megadott adatait tárolja és hírlevél küldésre használja. Az Adatkezelő 4. pontokban leírt adatok kezelésének célja az Adatkezelő tartalmának megosztása hírlevél formájában, valamint direkt marketing levelek kézbesítése, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról, stb..

 • Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

VI/A. Külső hirdetésekben elhelyezett cookie-k

Külső hirdetés alatt értendő minden olyan internetes oldal hirdetési felületén elhelyezett hirdetés, amely honlapnak nem az Adatkezelő a tulajdonosa / üzemeltetője. Az Adatkezelő a külső hirdetések útján – reklámtevékenység folytatása céljából – általa elhelyezett cookie-k kezelése tekintetében azonban adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési célból a Látogató/Felhasználó Eszközén az adott honlap működéséhez nem nélkülözhetetlen, kényelmi vagy marketing funkciót biztosító cookie-kat helyez el.

Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

NévLeírásÉrvényességi idő
uidEgyedi azonosító60 nap

Amennyiben a Látogató/Felhasználó nem szeretné, hogy az Adatkezelő a cookie-k által rögzített adatokat (ideértve a cookie azonosítókat is) gyűjtse, tárolja, illetve egyéb módon kezelje úgy a cookie-k letiltásáról a Látogató/Felhasználó a böngészője beállításai között tájékozódhat, jellemzően a „Beállítások”, „Súgó” vagy „Segítség” menüpontokban.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Látogató/Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulást az erre szolgáló felugró ablakon lehet megadni, amelyet az Adatkezelő az adott honlap üzemeltetőjével közösen fejleszt ki, így biztosítva a tisztességes és jogszerű adatkezelést.

A Látogatónak/Felhasználónak bármikor jogában áll a hozzájárulását ingyenesen, feltételek és indokolás nélkül visszavonni. Fontos, hogy a Látogató/Felhasználó hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét!

Adattovábbítás

A külső hirdetésekben elhelyezett cookie-kat az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő jogszerűen igénybe vett adatfeldolgozói kezelik.

Az Adatkezelő az általa jogszerűen gyűjtött cookie-azonosítókat médiapartnerek, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek mint harmadik személyek részére direkt marketing, adatértékesítés, illetve egyéb módon történő felhasználás céljából továbbítja. Adott esetben az Adatkezelő harmadik országba is továbbítja a megjelölt harmadik személyek részére a cookie-azonosítókat.

Az Adatkezelő által az itt megjelölt harmadik személyek részére továbbított cookie-azonosítók konkrét természetes személyekkel nem kapcsolhatók össze, azok a természetes személyek azonosítására nem alkalmasak. Ezért az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás tekintetében megfelelő garanciák vállalása nem szükséges, ugyanis személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbít.

Az Adatkezelő ugyanakkor – az adatbiztonság minél teljesebb körű megvalósítása érdekében – az általa gyűjtött cookie-azonosítókat minden esetben titkosított formában továbbítja a megjelölt harmadik személyek részére.

Az adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k érvényességi ideje maximum 120 (százhúsz) nap, ezen időtartam elteltét követően a cookie-k törlésre kerülnek.

Egyéb tájékoztatás

Az érintetti jogokkal, valamint a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást a jelenlegi Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései tartalmazzák, amelyek a külső hirdetésekben elhelyezett cookie-kra megfelelően irányadók.

VII. Az adatkezelés jogalapja

 1. Az Adatkezelő az általa üzemeltett Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatáson belül, a Látogatóval/Felhasználóval kapcsolatos minden kezelt adatot a Látogató/Felhasználó előzetesen, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezel.

Az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadását az Adatkezelő az alábbi módokon biztosítja:

 • A Felhasználó a Honlap szolgáltatásának igénybevétele során az erre vonatkozó ikonra kattintással előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat a VI./2. szerinti adatainak kezeléséhez .
 • Az IP cím rögzítéséhez, tárolásához, illetve a Cookie-k használatához a Látogató/Felhasználó az IP cím, valamint a Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás és az erre vonatkozó ikonra kattintással előzetesen és kifejezetten hozzájárul.

VIII. Az adatkezelés célja

 1. A VI./2. pont szerinti adatok kezelésének célja az Adatkezelő szolgáltatásának biztosítása (online áruház üzemeltetése, a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása és az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, vásárolt termékek kiszállítása, a Felhasználókkal való kapcsolattartás).
 • Az IP cím és a Cookie-k elemzésével az Adatkezelő információkat kap arról, hogy mely szolgáltatást, mennyi Látogató/Felhaszáló, milyen gyakorisággal, mennyi időre, honnan elérve veszi igénybe.
 • Az IP cím és a Cookie-k elemzésével nyert információk alapján az Adatkezelő a szolgáltatást a Látogató/Felhasználó jobb, hatékonyabb, gyorsabb kiszolgálása, és a minél magasabb színvonalú működés érdekében fejleszti tovább. A Cookie-k elemzésével nyert adatok elengedhetetlenek a szolgáltatás továbbfejlesztéséhez.
 • Az IP címet és a Cookie-kat az Adatkezelő tárolja, illetve a szolgáltatás megfelelő biztosítása (pl.: munkamenetek elvégzése, webszerver kérések feldolgozása, használat elősegítése, stb.), a kiegyenlített szolgáltatásnyújtás és a látogatási szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából használja is.
 • A VI./3. pont szerinti adatkezelés célja a Hírlevél küldésének végzése, így különösen direkt marketing levelek kézbesítése, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, Hírlevelek küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról, stb.
 • Az Adatkezelő a kezelt adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

IX. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett számára a hatályos jogi szabályozásban biztosított jogok haladéktalanul érvényesüljenek.

 1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Ettől függetlenül az érintett személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az info@infinety.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintettet más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Látogató/Felhasználó adatait.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett személyazonossága más módon igazolható.

 • Az információk rendelkezésre bocsátásához való jog

Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a hatályos jogszabályok által előírt információk mindegyikét.

 • Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve

 • az adatkezelés céljait;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
 • az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 • A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) archiválási, tudományos és történelmi kutatás vagy statisztikai célból közérdek alapján, valamint (iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisban az érintett személyes adatait törli.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azaz az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése Közvetlen Üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok Közvetlen Üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekben rögzített jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

X. Adattovábbítás

 1. A személyes adatokat elsősorban az Adatkezelő vezető tisztségviselője és az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik a fentiekben rögzített alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az Adatkezelő – a Látogató/Felhasználó előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása nélkül – a kezelt adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja harmadik személy részére, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi, különösen, ha a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresi az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a fenti hatóságok részére személyes adatot – feltéve, hogy a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a fenti hatóságok részére történő adattovábbításért – amennyiben adattovábbítása megfelelt a fenti feltételeknek – nem tehető felelőssé.
 • Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban alább nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe.
 • Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
 • Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
 • Az Adatkelező által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

Az adatfeldolgozó neve: Suriel Informatikai Kft.

Székhely: 1151 Budapest, Lóvasút köz 11/B

Adószám: 13873301-2-42

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-877662

Az adatfeldolgozó neve: Adform A/S

Székhely: Copenhagen K. Wildersgade 10B, sal. 1. Denmark

Adószám: DK34194661

Az adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp üzemeltetője)

Székhely: 675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 • Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Látogató/Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított kezelt adatok körének meghatározását, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.

XI. A kezelt adatok tárolása, adatbiztonság

 1. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó az adatok tárolására szoftvert üzemeltet.
 • Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a Látogató/Felhasználó magánszférájának maximális védelmét biztosítsa eközben. Ennek keretében az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, illetve az egyéb adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. E körben az Adatkezelő az alábbi intézkedésekkel védi a kezelt adatokat:
 • online biztonság: csak titkosított adatátviteli csatornák és módszerek alkalmazása;
 • adatok tárolása: elsősorban digitális formában történik; az Adatkezelő adatbázisa mindig titkosított és jelszóval védett, erre tekintettel az adatfeldolgozók munkatársai is anonim formában kezelik az adatokat, ha az adatfeldolgozás csak statisztikai célokat szolgál és nem szükséges a Látogatóval/Felhasználóval kapcsolatba hozni; másodsorban papíralapon, zárható szekrényben, amelyhez csak hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.

XII. Adatkezelés időtartama

 1. A Honlap látogatása a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele nélkül

Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlapot szolgáltatásainak igénybevétele nélkül látogatja, úgy az IP címet az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a látogatástól számított 1 (egy) évig tárolja. A tárolási idő leteltével az IP cím automatikusan törlődik.

 • A Honlap látogatása a honlap szolgáltatásainak igénybevételével
 • A Cookie-k törlése

A Cookie-t a Látogató/Felhasználó képes törölni az általa használt Eszközről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a Cookie-k alkalmazását tiltsa.

 • A Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresésekkel kapcsolatban kezelt VI./4. pont szerinti adatok

Az Adatkezelő a Felhasználó Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresések küldéséhez szükséges, VI./4. pont szerinti adatait az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat Felhasználó általi visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő nem küld kéretlen Hírleveleket, a Felhasználó a Hírlevelek tekintetében külön is visszavonhatja hozzájáruló nyilatkozatát, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a Hírlevél küldéséről, a Hírlevélben szereplő linkre kattintva. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a Hírlevél küldéséhez szükséges – kezelt adatát törli nyilvántartásából, és további Hírlevéllel nem keresi meg a Felhasználót. A Hírlevéllel kapcsolatban a kezelt adatokat az Adatkezelő a leiratkozással egyidejűleg törli.

XIII. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Adatkezelő neve:                       Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                  1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

Adószám:                                  24669267-2-41

Közösségi adószám:                   HU 24669267

Cégjegyzékszám:                        01-09-176429

Email:                                        info@infinety.hu

Honlap:                                     www.infinety.hu

XIV. Eljárási szabályok

 1. Eljárási szabályok

A Látogató/Felhasználó a kezelt adatról tájékoztatást, az adatkezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonását, a kezelt adat helyesbítését, törlését az Adatkezelőnél vagy ügyfélszolgálatnál írásban kezdeményezheti. Írásbeli közlésmódnak kell tekinteni a következőket: postai úton / futárral / személyesen kézbesített levél, elektronikus levél (csak a Honlap szolgáltatásának igénybevétele során megadott e-mail címről), a Honlapon keresztül történő adattovábbítás. Az elektronikus kérelem benyújtásának napja a kérelem elküldést követő első munkanap.

E-mail cím: info@infinety.hu

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: info@infinety.hu

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, illetve vizsgálja meg a Látogató/Felhasználó kérelmét, helyesbíti, vagy törli a kezelt adatot, és erről szintén tájékoztatja a Látogatót/Felhasználót. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő e pont szerinti eljárása ingyenes. Ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz már benyújtott, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáról, a kezelt adat helyesbítéséről és a törléséről mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Látogató/Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A kezelt adat helyesbítése vagy törlése esetén az igény teljesítését követően a korábbi (módosítás előtti, törölt) kezelt adat nem állítható helyre.

 • Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az Általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni kárt/nem vagyoni sérelmet szenvedett, az elszenvedett kárért/sérelemért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre/sérelemdíjra jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott kárért/sérelemért, ha nem tartotta be a jogszabályban foglaltakat, kifejezetten az adatfeldolgozóként terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 • Panasz

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon az Adatkezelőhöz/ügyfélszolgálatához, vagy írjon a következő e-mail címre: info@infinety.hu.

 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://birosag.hu/torvenyszekek). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.com

Honlap: http://www.naih.hu

XV. Az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosítást követően valamennyi Látogatót/Felhasználót megfelelő módon tájékoztatja a módosításról. A Honlapon történő továbbkattintással, a szolgáltatás további igénybevételével a Látogatók/Felhasználók a jelen Szabályzat módosítását tudomásul veszik és elfogadják.

Az Adatkezelő kettő évenként rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a jelen Szabályzatot a folyamatosan változó adatvédelmi hatósági és bírósági gyakorlat fényében. Emellett az Adatkezelő felülvizsgálja a Szabályzat szövegét minden alkalommal, amikor azt új vagy változó jogszabályi rendelkezések szükségessé teszik

Jelen Szabályzat 2020. december 9-én lép hatályba.